Videnscenter for Specialpædagogik

Hvem er ViSP

ViSP er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til personer med

 • Vanskeligheder inden for sprog, tale, og stemme
 • Kognitive vanskeligheder
 • Følgevirkninger efter en erhvervet hjeneskade
 • Vanskeligheder i forhold til hørelse
 • Svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder
 • Ordblindhed
 • Behov for IT-baserede kommunikationshjælpemidler mv.

ViSP servicerer som udgangspunkt borgere i Næstved, Faxe og Vordingborg Kommuner. Tilbuddene vil derfor være uden direkte omkostninger for borgere fra disse kommuner.

Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) er oprettet 1. august 2003 ved en sammenlægning af de hidtidige Specialskoler for Voksne i Næstved og i Nykøbing F.

De ansatte undervisere er specialuddannede til ViSPs opgaver og er enten

 • lærere med omfattende videreuddannelse fra Danmarks pædagogiske universitet eller
 • (audio)logopæder med en universitetsuddannelse (cand. mag. i deres fag)

ViSPS ydelser

ViSPs ydelser er i hovedsagen finansieret af de tre kommuner, som er indgået i samarbejde om driften af ViSP. Øvrige indtægter stammer fra indgåede aftaler med Regionen, institutioner og kommuner om tilkøb af ydelser. Der er lagt vægt på, at tilbuddet er enkelt at opnå og at ordningen indebærer mindst mulig administration.

Borgerne har fri henvendelsesret til ViSP, som vurderer berettigelsen og evt. iværksætter et tilbud med henblik på at kompensere for virkningen af handicappet eller funktionsnedsættelsen. Tilbuddet afpasses helt til den enkelte og ViSP holder sig i nær kontakt med borgerens hjemkommune med henblik på at afpasse tilbuddet tværfagligt og tværsektorielt til kommunens øvrige tilbud. Tilbuddet gives primært til borgeren og til borgerens pårørende. Tilbuddet kan udstrækkes til at omfatte professionelle i borgerens omgivelser. Undervisningen kan finde sted i ViSPs lokaler i de tre kommuner og kan finde sted i borgerens eget hjem/nærmiljø.
ViSP samarbejder nationalt med øvrige kommunikationscentre i forhold til faglig ajourføring. Der er udarbejdet en lang række nationale, faglige standarder på ViSPs arbejdsområder.

ViSP udarbejder to gange årligt en oversigt over kommunernes træk på ViSPs ydelser (på de fleste områder) opgjort på cpr. niveau. På en række områder, hvor der ikke aktuelt findes statistikmuligheder udarbejder ViSP en oversigt over og beskrivelse af aktiviteten. Herudover tilbyder ViSP en længere række kurser med relation til arbejds- og vidensområderne. ViSPs ydelser fremgår af ydelsesoversigten på hjemmesiden og ajourføres løbende.

ViSPs primære samarbejdspartnere er kommunernes sociale forvaltninger, genoptræningsområder, sundheds- og ældreområder og arbejdsmarkedsområder. Herudover samarbejdes med Regionens sygehuse, speciallæger, praktiserende læger samt undervisnings- uddannelses- og sociale virksomheder.

Link til ViSPs ydelseskatalog

Kontakt

Administration tlf. 5588 6900
mandag – fredag
kl. 8.00 – 12.00

Hørekonsulenter tlf. 5588 6900
mandag, tirsdag og torsdag
kl. 8.00 – 9.00

Hotline – tlf. 5588 6901

Faglige eller psykiske/sociale vanskeligheder
Tirsdag kl. 9.00 – 10.00
Kognitive vanskeligheder
Onsdag kl. 13.00 – 14.00
Sproglige eller talemæssige vanskeligheder
torsdag kl. 14.00 – 15.00

Send digital post (kræver NemID)

Følg ViSP på facebook

Find vej til ViSP

Det er ViSPs opgave at tilbyde

 • udredning af behovet for specialpædagogisk støtte
 • egne, specialpædagogiske undervisningsaktiviteter i en decentral organisering, som tilgodeser kommunernes ønsker og behov
 • tilbud som sikrer og understøtter personer med funktionsvanskeligheder i forhold til deres personlige liv, uddannelse og erhverv
 • undervisningstilbud, som er understøttende for personer med funktionsvanskeligheder i forbindelse med deres undervisnings- og genoptræningstilbud andre steder
 • afhjælpning vha IKT-udstyr, herunder at administrere tildelingen af IT-hjælpemidler i medfør af servicelovens § 112 og § 113

At opsamle og formidle viden og erfaringer om anvendt specialpædagogik samt udvikle nye fremgangsmåder og tilbud. Denne viden skal stilles til rådighed i form af oplysningsvirksomhed, kurser m.v. til deltagere, pårørende og fagpersoner, samt til offentligheden.

Lovgivning

ViSP styrer efter en lovgivning nedsat af Undervisningsministeret. Læs mere om lovgivningen omkring specialundervisning for voksne
offentliggjort af Undervisningsministeriet her.

Personale

ViSPs medarbejdere er specialuddannede på deres arbejdsområder og omfatter

 • konsulenter og speciallærere med specialer indenfor bl.a.
  • hørelse
  • stemmevanskeligheder
  • hjerneskade
  • læsning
  • kompenserende hjælpemidler (IT)
 • audiologopæder / cand.pæd / master
 • administrative medarbejdere / TAP-personale / medhjælpere
 • ledelse, se ViSPs ledelse
Mød medarbejderne

Bestyrelse

Bestyrelsen for ViSP er sammensat af:

 • Repræsentanter for kommunalbestyrelsen i Næstved, Faxe og Vordingborg kommune
 • Repræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer
 • Repræsentant for Landsorganisationen (LO)
 • Repræsentanter for personalet på ViSP (HK og Danmarks Lærerforening)

Bestyrelsen er tillagt en række tilsynsopgaver med relation til centrets opgaver og opgaveløsning, godkender ansættelser, budget og regnskab og er involveret i forbindelse med byggesager.

Bestyrelse

ViSPs viden

ViSP afholder løbende kurser og arrangementer for fagpersoner, så hold øje med hjemmesiden og vores facebookside.

Hold især øje med MODAK, som ViSP udbyder i et samarbejde mellem Luise Lutz og Karina Lønborg.

Det er også muligt at aftale kurser og faglige oplæg som er målrettet specifikke arbejdspladser.

Vidensenhed
Kurser og oplæg