Erhvervet hjerneskade

Hvad er årsagen til erhvervet hjerneskade?

Blodprop i hjernen og hjerneblødning – apopleksi – er den hyppigste årsag til opstået hjerneskade. Trafikulykker, volds- og faldulykker samt neurologiske sygdomme som fx hjernetumor kan ligeledes medføre en hjerneskade.

Karakteren og omfanget af vanskelighederne er afhængig af, hvor i hjernen man er ramt, og hvor udbredt skaden er. I lette tilfælde oplever man kun problemer i særligt belastede situationer. I svære tilfælde kan man blive helt afhængig af hjælp fra sine omgivelser. I nogle tilfælde kan man til trods for, at der er væsentlig funktionsnedsættelse have svært ved at opfatte sig selv som forandret, dvs. man kan ikke erkende sine vanskeligheder.

Man kan få problemer med:

 • nedsat koncentration og hukommelse
 • svækket initiativ
 • svigtende evne til problemløsning
 • nedsat talefunktion (dysartri)
 • at udtrykke sig og opfatte sprogligt (afasi)
 • at bruge redskaber og udføre handlinger (apraksi)
 • at opfatte egen krop og orientere sig i rummet
 • personlighedsmæssige ændringer

Andre følger kan være:

 • lammelser
 • syns- og føleforstyrrelser
 • læse-skrive-regnevanskeligheder
 • hurtig udtrætning

Man vil efter en hjerneskade ofte opleve, at der sker ændringer i forholdet til de nærmeste omgivelser, parforholdet, familie, venner og kolleger. Derfor vil man også skulle forholde sig til de følelsesmæssige og sociale konsekvenser af hjerneskaden.

Hvad kan ViSP tilbyde?
ViSP tilbyder kompenserende undervisning, rådgivning og vejledning til den hjerneskadede og dennes nærmeste omgivelser, såvel pårørende som professionelle.

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov, som eneundervisning eller på hold.

ViSP samarbejder med sygehusene og med kommunale aktører om at tilrettelægge et tværfagligt rehabiliteringsforløb.

ViSP kan påtage sig opgaven som forløbskoordinator og dermed bidrage til en koordinering af indsatsen.

Sådan kommer man i kontakt med ViSP
Alle personer med opstået hjerneskade kan henvises til ViSP. Henvisning kan ske fra sygehusene, egen læge, andre professionelle, fra de pårørende eller den hjerneskadede selv.

Almindeligvis iværksættes undervisningen på sygehuset, og den kan fortsætte efter udskrivelsen, hvis der er behov for det. Undervisningen vil da foregå på ViSP’s afdelinger, på dagcentre eller på personens bopæl.

Hjerne og kognition

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening