Hjerne og kognition

Kontakt

Tlf. 5588 6900
mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Send digital post (kræver NemID)

Selvbetjening

Arbejdsmarkedsrettede tilbud

Hvad er Arbejdsmarkedsrettede tilbud?

Arbejdsmarkedsrettede tilbud er en ydelse til borgere med følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade.

Hjerneskaden kan være opstået efter en apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen), sygdom i hjernen, iltmangel eller ulykke/hovedtraume.

Hvem er målgruppen?

 • Sygemeldte eller kontanthjælpsmodtagere, der har behov for optræning og vurdering af arbejdsevne
 • Sygemeldte borgere, der er i et undervisningsforløb på ViSP og hvor det vurderes muligt at fastholde borgeren på arbejdsmarkedet
 • Ledige fleksjobbere og borgere i ressourceforløb som skal opnå fastholdelse på det rummelige arbejdsmarked

Hvad kan ViSP tilbyde?

ViSP varetager i dag den kompenserende voksenspecialundervisning i borgerens rehabiliteringsforløb. ViSP vil derfor på forhånd have stort kendskab og indsigt i den enkelte borgers ressourcer og begrænsninger.

Overledningen fra den kompenserende voksenspecialundervisning til en arbejdsafklarende indsats vil med fordel altid kunne tilrettelægges som et sammenhængende forløb. Forløbet vil sikre, at vigtig viden bibeholdes og varetages af højt fagligt kvalificeret personale inden for hjerneskaderehabilitering.

Målsætning med indsatsen er

 • at sætte borgeren i centrum ved hjælp af en helhedsorienteret og målrettet indsats tidligt i forløbet
 • at borgerens arbejdsmarkedserfaring og netværk inddrages i processen
 • at borgeren opnår en afklaring af sin arbejdsevne
 • at borgeren på basis af den nye livssituation genvinder en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet

Forløbet tilrettelægges og varetages af ViSP’s arbejdsmarkedsteam, som består af specialpædagogiske konsulenter, fysio- og ergotera-peutiske konsulenter samt arbejdsmarkedskonsulenter.

Følgevirkninger efter en skade i hjernen vil ofte variere både i omfang og grad, hvorfor det enkelte forløb vil variere i både tid og indhold.
ViSP’s arbjedsmarkedsteam tilbyder

 • et sammenhængende forløb fra den kompenserende voksenspe-cialundervisning til det arbejdsafklarende forløb
 • iværksættelse af arbejdspraktikforløb i samarbejde med job-center og virksomheder
 • rådgivning/vejledning til borger, pårørende, arbejdsplads, egen læge, kommune m.fl.
 • dokumentation af borgerens arbejdsmarkedskompetencer til brug for videre sagsbehandling
 • kvalitetssikring af indsatsen ved løbende opfølgning efter endt arbejdsafklaring herunder mulighed for deltagelse i mødet med rehabiliteringsteamet på Jobcentret

Iværksættelse
Det arbejdsafklarende forløb tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde mellem de involverede parter og igangsættes først efter skriftlig aftale med Jobcentret.

Økonomi
Den del af ydelsen, der ligger uden for abonnementsaftalen mellem Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner er tilkøb.

Yderligere information om ViSP’s arbejdsafklarende forløb kan fås ved at kontakte centerleder Karen Sørensen på tlf. 4041 2027